Brev från Margot Wallström

Kvinnor för fred välkomnar den nya feministiska inriktningen på utrikespolitiken men har också vissa funderingar kring hur den ska kunna omsättas i praktisk politik. Vi skrev till utrikesminister Margot Wallström och fick ett svar:

Kvinnor för Fred Stockholm 2015-04-10

Till

Utrikesminister Margot Wallström

Kvinnor för Fred stödjer Dig helhjärtat i Ditt arbete med att utveckla en feministisk utrikespolitik och i de ansträngningar som görs för att finna en politisk väg mot avspänning. Vi gläder oss särskilt åt de delar av årets utrikespolitiska deklaration som specificerar denna nya inriktning, som innebär att ”en feministisk utrikespolitik ska genomsyra hela utrikesförvaltningens arbete och syfta till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation” samt att den ska ”motverka diskriminering av kvinnor, förbättra kvinnors villkor samt bidra till fred och utveckling.”

Vi ställer oss dock kritiska till att militär alliansfrihet inte finns med som ett fortsatt prioriterat begrepp i säkerhetspolitiken. Vi är eniga om att de politiska spänningarna har ökat i vårt närområde, men vi anser att detta inte ska bemötas med ökade anslag till försvaret. Sverige bör snarare bidra till att proaktivt minska spänningarna i Europa genom dialog och diplomatiska insatser.

Militära allianser, upprustning och hot om väpnade insatser står, enligt vår mening, för en gammaldags maktpolitik. I stället bör vi utgå från att alla stater i vårt närområde är beroende av varandra, och att vi tillsammans måste finna lösningar på pågående och kommande konflikter. Nya säkerhetsutmaningar kräver ett så brett och multilateralt samarbete som möjligt. Vi önskar att detta synsätt ska prägla den feministiska utrikespolitiken.

Till sist vill vi uttrycka vår tacksamhet över att Saudiavtalet ska avslutas. Enligt vår mening bör vare sig militära samarbetsavtal med diktaturer eller vapenexport till diktaturer ingå i en feministisk utrikespolitik.

För Kvinnor för Fred
Ingela Mårtensson och Anne Allard

Och här följer Margot Wallströms svar:

20150625svar från UDsid120150625svar från UDsid2

 


*

code