Försvarsmakten förorenar Sveriges vatten

Öppet brev till miljöminister Carolina Skoog

Vatten är en knapphändig resurs i stora delar av världen och även i vårt land.
Hur kan det då vara möjligt att länsstyrelsen vill tillåta försvarsmakten att förorena Sveriges unika tillgångar på rent vatten i Vättern, myrarna i Norrbotten, havet i Göteborgs skärgård och Hanöbukten?

Utredningen ”Snö, mörker och kyla” föreslog 2004 att internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium skulle utvecklas. Den antogs av en socialdemokratisk regering under en provperiod och permanentades av en borglig regering 2008.

Försvarsmaktens krav och länsstyrelsens godkännande har överklagats och ligger för beslut hos dig som miljöminister.

Vättern fungerar idag som dricksvattentäkt för ca 250 000 människor och kommer troligen inom nära framtid att tjäna betydligt flera, när havet stiger och Mälaren kommer att tillföras saltvatten.

Båtägare är förbjudna att använda blyhaltig färg. Men försvarsmakten ska tillåtas att släppa ut två ton bly och ett ton koppar i Göteborgs södra skärgård per år. Det är inte trovärdigt.

Försvaret kan inte ha en gräddfil och tillåtas förstöra vår miljö – inte minst gäller det vårt vatten. Sveriges säkerhet är ett riksintresse men det är också i högsta grad vår miljö och tillgång på rent vatten.

Skjutfältet i skärgården överlappar Vargös naturreservat och ligger nära ett Natura 2000-område. Hela Vättern omfattas av Natura 2000.

Kvinnor för Fred har sedan 1978 engagerat oss i fredsfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv. Det finns tydliga samband mellan miljö, fred och säkerhetsfrågor.

Vi skulle vilja veta hur regeringen och framför allt du som miljöminister ser på dessa frågor:

  • Gäller inte Natura 2000 och miljöbalken för försvarsmakten?
  • Hur överensstämmer försvarsmaktens önskemål att utveckla skjutfälten vid Vättern och i Göteborgs södra skärgård med EU:s vattendirektiv?
  • På vilket sätt överensstämmer det med svensk säkerhetspolitik att utländska försvarsmakter förorenar svensk miljö?

Kvinnor för fred årsmöte i Lund den 5 mars står bakom denna skrivelse.

Ingela Mårtensson

 

Comments are closed.