Referat från Bård Wormdals seminarium 19 maj

Bård Wormdal journalist och författare från Norge föreläser i Luleå för oss den 19 maj några
dagar innan en stor militärövning med Natoländer inblandade började.

Äntligen blev det så, det har jag önskat i flera år. Nej till Nato stod för det, medarrangörer var
Kvinnor för Fred samt Svenskryska föreningen Sputnik i Luleå. Bård är författare till boken
Satellitkrigen en bok alla fredsaktiva borde läsa. Spionbasen som han också skrivit är en bok
där vi får förstå hur bra kontroll USA har gentemot Ryssland, genom spionage från Norge
Natolandet. Vi var en publik på 15 personer denna söndag, som lyssnade engagerat och hade bra samtal.

Ett nytt kallt krig har vi. Helt klart! Satellitbilder från Svalbard får USA trots att det är en demilitariserad zon. En fiberledning in till land har USA fått skapa där. En extra ledning finns också där. Dessa kan ge sekundsnabb information till de som krigar. Sverige avlyssnar också Ryssland för USAs räkning. Vårt land har dessutom ett hemligt samarbete med NSA berättar Bård.
Frode Berg var en norsk spion.

Det finns ett 40 tal västliga ubåtar i Norge sedan 2017, antalet har fördubblats på 7 år. Ryssland i sin tur är ensam om att ha skapat en obemannad ubåt. Poseidon heter den. Ryssland är beroende av kärnvapen, de tar ej så ut så många soldater i ett krig. Vi fick se bilder av världens mest avancerade skepp avlyssning av Ryssland. Marjata heter det.

Vardö är ytterligare en bas för nedladdning av satelliter. USA har också ett stort hangarskepp i norskt farvatten som tränar ubåtskrigföring. Bård fortsätter en ny rysk doktrin är att upprusta militärt i de nordliga områdena.

Ubåtar med atomvapen finns under polarisen. Amerikanska och ryska. De drivs av kärnkraft.
Ryssland har sin stora säkerhetsanläggning 70 mil från Ryssland. Nordiska länder är brickor i stormaktsspelet utan en offentlig debatt.

Arktis är när isen smälter en framtida krigszon. Kina är nu också intresserade av oljan i
Arktis. Norge, Sverige och Finland ligger illa till om ett krig utbryter på grund av ländernas
läge.

Avslutningsvis vill jag säga att det var både glädjande och klargörande att ha med oss
Svenskryska föreningen. En man som var med i föreningen menade att Sverige är det
land som har mest aversioner mot Ryssland. Det stämmer till eftertanke tycker jag. Katerina
Ekström föreningens ordförande i Sputnik berättade litet om Barentssamarbetet de har. Det är något vi i fredsrörelsen ska ta vara på och samarbeta. Det är det samarbetet, dialogen och det vänskapliga förhållandet till Ryssland som odlades under Olof Palmes tid, som har givit oss fred i närapå 200 år.

Barbro Midbjer, medlem i Nej till Nato och Kvinnor för Fred

 


Bård Wormdal är journalist bosatt i Vadsö och har arbetat som journalist i 30 år. Han har skrivit två böcker. Satellitkrigen kom ut 2011 och 2015 kom Spionbasen. Spionbasen handlar om Norges underrättelsesamarbete med USA från 1952 och framåt.

För ett par veckor sedan träffades Arktiska rådet. Detta har varit ett fredligt samarbete fram tills nu. Nu har USA skärpt tonen och deklarerat att Kina och Ryssland är aggressiva i Arktis. Ryssland vill ha kontroll över fartygstrafik längs den alltmer intressanta nordostpassagen längs ryska ishavskusten. Stormaktsrivaliteten från kalla kriget nu är tillbaka efter 30 år av mindre spänning. Trumps utrikespolitik är mer aggressiv än tidigare.

Det pågår upprustning på Nordkalotten från flera länder. Anspänningstiden för ett kärnvapenkrig är idag 10 minuter. Så lång tid tar det för en kärnvapenmissil att nå Moskva från det att den avlossas exempelvis från norra Ishavet.

Ryssland är tungt beroende av atomvapen som vedergällningskapacitet och deras största koncentration av atomvapen finns på Kolahalvön, 70 mil från Luleå. Ryssland har utvecklat undervattensdrönare med kärnvapen. Vid en konflikt kommer därför Nordkalotten och Nordatlanten/Ishavet att vara ett nyckelområde att ha kontroll över för Ryssland. Så även norra Finland, Sverige och Norge.

I höstas fick Nordnorge sitt första besök på 25 år från ett amerikanskt hangarfartyg. Hangarfartyget ingick i en övning som tränade krigföring mot ubåtar. Man håller marinövningar närmare inpå Murmansk än under kalla kriget och övar med scenarier att stänga inne den ryska flottan i händelse av krig. I Nordnorge har besök av atomubåtar har fördubblats på de senaste 7-8 åren. 2017 hade man 40 sådana besök. Tromsö hamn byggs ut för att kunna härbärgera atomubåtar.

USA:s president Donald Trump besökte Norge i januari 2018. Han beskrev Norge som ”ögonen och öronen” på NATO:s nordflank.

Sverige och Norge ligger militärstrategiskt illa geografiskt. Kortaste vägen mellan USA och Ryssland går över Ishavet. Norra Sverige ligger väldigt strategiskt för att kunna spionera på Ryssland.

National Security Agency i USA bedriver en omfattande underrättelseverksamhet som för några år sedan avslöjades av visselblåsaren Edward Snowden. Wormdal beskriver hur NSA slöt ett hemligt avtal med Sverige 1954. Sverige levererade underrättelser till USA. Under de första 50 åren gick underrättelserna via England men från och med 2004 gick underrättelserna direkt till USA. De intressantaste underrättelserna idag är avlyssning av kablar för internettrafik.

Underrättelseverksamhet är inte längre så mycket traditionella spioner även om sådana fortfarande finns. Viktigast idag är teknisk övervakning vi satelliter, avlyssning av kablar och hackning av datorer och mobiltelefoner.

Avlyssning av ryska satelliter har förekommit sedan 1960-talet. En ny anläggning vid Eggemoen utanför Oslo bedriver idag avlyssning i samarbete mellan NSA och Norge. USA har världens mest avancerade avlyssning till havs. Hus som ser ut som bostadshus ligger vi nordnorska kusten och avlyssnar ubåtstrafik via kablar ut i havet. Vardö som ligger Finnmark, 8 mil från Ryssland, har en radarbas som övervakar norra Ryssland. Övervakningen är vital för att tidigt kunna upptäcka och bekämpa missiler som avlossas mot USA. Ryssland har haft militärövningar som simulerat angrepp mot Vardö.

Det läggs oerhört stora resurser på att utveckla teknologi för militärt bruk. Nu byggs ny amerikansk spionradar i Vardö, en investering på 10 miljarder kr. Utbyggnaden är en del av USA:s inringning av Ryssland. Utbyggnaden kan leda till att tröskeln för en konfrontation med Ryssland sänks. Ett förstaslag kan bli mer lockande.

Svalbard blev tillerkänt Norge år 1920, på villkoret att ögruppen inte får användas militärt. Nu finns världens största satellitstation på Svalbard och mycket av användningen har militärt intresse. Exempelvis bilder från amerikanska drönare i Afghanistan tas ner via Svalbard. Satellitdata från Svalbard användes även vid gulfkriget 1990. Datan sänds globalt med fiber. Misstankar finns i Norge att Ryssland avlyssnar kabeln mellan Svalbard och norska fastlandet.

Esrange är en kommersiell aktör som säljer satellitbilder på kommersiell grund men kan även sälja till kunder som använder data för militärt bruk. Har bland annat använts av Frankrikes militära operationer i Mali och av USA i Syrien.

Upptrappning sker på båda sidor och det sker utan att det sker någon offentlig debatt om detta. Det är en farlig situation. Ryssland är inte så intresserat av landet Norge i sig, enligt Bård Wormdal. Däremot kan Norge bli utsatt på grund av sin roll och sitt geografiska läge i stormaktsspelet. Sverige kan hamna i samma roll om NATO etableras här.

Bertil Bartholdson

 


 

Kära fredsvänner!

Det är nu ca 10 år sedan våra svenska systerorganisationer alarnerade oss för att NATO övade krig i Norrbotten utan att ärendet behandlats i någon som hellst instans i riksdagen. Då var det en stor demonstration över partigränserna som utmynnade i tal och muntliga protester vid Gula Paviljongen. Agneta Norberg stod och viftade med svenska flaggan, sjöng Du gamla du fria och sa: Förr var det så här. Sedan svepte hon in sej i ett band av stjärnbaner och sa: och nu är det så här.

På 10 år har vi sett samma utveckling i vårt land. Egentligen började det redan för snart tretti år sen när Sovjetunionen föll samman och Finland började orientera sej mot USA och NATO och ändrade lagarna efter NATOs behov börjande med att man fick använda våld i internationella operationer också i andra fall än yttersta hot mot eget liv. Det kallades att man fick lov att tvinga till fred, om vilket de alärta sa: ”Men det är ju samma sak som att kriga!” Nu har finska soldater lov att delta internationella NATO-ledda uppdrag som ISAF i Afganistan.

2014 undertecknade vår kommendör i armèen, Jarmo Lindberg världlandsavtalet och i och med det har vårt territorium börjat användas av USA och NATO, flygplatserna i Rissala och Rovaniemi används regelbundet. Irovajärvi är Europas största markövningsfält och som sådant är många NATOländer intresserade av det och det har utvidgats de senaste åren. Dessutom har vi det stora testningsområdet för droner i Östra Lappland 30 km från och hundra längs med ryska gränsen Världlandsavtalet har aldrig behandlats av riksdagen eller dess utskott, utan har behandlats i ett ministerutskott, där utrikesministern, försvarsministern, statsministern och presidenten varit närvarande. Världlandsavtalet är alltså inte legitimt men det används somom det vore det.

Just nu pågår Bold Quest i Finland. Bold Quest Pentagons övning av interoperabilty, där operationen till lands, sjöss och i luften svetsas samman. Till Bold Quest-koalitionen hör 18 länder: USA, vars övning det är, och dessutom Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Nya Zeland, Polen, Norge Sverige, Finland samt Förenade Araberimatet. En del av ACE införlivas också i Bold Quest, Horneterna skall fälla bomber, vilket är extremt, det skjuts på marken och till sjöss för att få allt samordnat – både de olika vapenslagen och de olika ländernas vapenslag. Bold Quest har startat som övning 2003 men planerades sedan 2001. Den är nu tredje gången i annat land än USA – förut har den varit i Storbritannien 2005 och Norge 2010. Finland har deltagit sedan 2010

Vi har försökt motsätta oss alla dessa övningar med främmande armèer på vår mark. Vi vill ha kalotten för folket att leva på, inte för militären att förstöra.
Vi ordnade en demonstration i Rovaniemi mot Bold Quest för en vecka sedan och vi hade som gäst en amerikansk soldat som slutat kriga och börjat arbeta för fred. Han heter Will Griffin, är med i Veterans for Peace och har en website The Peace Report. Vi hade också med en författare Pentti Sainio som ur försvarssynvinkel kritiserar alla dessa NATOinstallationer. Han säger att Finland har försvagat sitt försvar när vi blivit lakejer för USA och NATO. Han skriver flitigt böcker om dessa frågor och är intresserad av kontakter i de nordiska länderna för att få mera information om installationer och om motstånd. Kanske han kan ordna så att Bårds böcker blir översatta till finska.

Vi har en stor uppgift. Att försvara kalotten mot att användas för krig. Därför behöver vi varandra. Vi behöver också knyta kontakter och försöka avslöja propagandan vi utsätts för, så att vi kan få en starkare opinion.

Tuula Birgitta Sykkö


*

code