Skrivelse till Sveriges nya nedrustningsambassadör

2018-10-22

Ann-Sofie Nilsson
Ambassadör för nedrustning och icke-spridning
Enheten för nedrustning och icke-spridning
103 33 Stockholm

Bästa Ann-Sofie Nilsson.

Kvinnor för fred i Stockholm (KFF) vill önska dig välkommen till din befattning som Sveriges nya nedrustningsambassadör. Vi är en partipolitiskt fristående och religiöst obunden förening av kvinnor, på många orter i Sverige, som alltsedan starten 1978 kämpat för fred, frihet och avveckling av kärnvapen. Vi ingår tillsammans med flera andra fredsorganisationer (ca.400 st.) i ICAN som förra året fick Nobels fredspris för sitt arbete i FN med att ta fram konventionen mot kärnvapen. Som du vet var Sverige mycket aktiv i den processen.

Vi i KFF har under det senaste året arbetat extra hårt med att belysa frågan. Vi har samtalat med allmänheten i samband med namninsamlingar och hundratals vykort har sänts till statsministern, försvarsministern och utrikesministern. Vi arrangerade en stor manifestation på Sergels torg den 25/8. Där talade och sjöng flera representanter för fredsorganisationer och för olika politiska inriktningar, samt flera artister, om de katastrofala konsekvenserna för vår existens här på jorden ifall ett krig med kärnvapen bryter ut.

Sverige har en lång tradition av förespråkare för nedrustning av kärnvapen. Många kvinnor och män har i dialog med världens nationer lyft frågan om kärnvapnens potential att utplåna stora delar av mänskligt liv på vår planet och att förstöra möjligheterna till fortsatt överlevnad för djur och människor.

Idag är vi mycket bekymrade! FN- konventionen mot kärnvapen ligger klar. 69 länder har signerat den och 19 länder har också ratificerat den. Osäkerheten är stor om hur Sverige kommer att göra. Frågan ligger, sedan snart ett år, i en utredning som ska vara klar i slutet av oktober. Idag när det är så oklart hur Sveriges framtida regering kommer att se ut känns oron än större för att Sverige inte ska fortsätta den nedrustningspolitik som varit vårt lands riktmärke under alla år. Viktiga steg i den politiken vore ett fortsatt engagemang för ett förbud mot kärnvapen och ett arbete för att processer för avrustning startades.

Vi hoppas nu på ditt engagemang och arbete i frågan och vill visa dig vårt stöd. Förhoppningen är att vi kan arbeta tillsammans med dig och alla de NGO i Sverige som med stort engagemang och kunskap vill förmedla hur viktigt det är att Sverige signerar och ratificerar konventionen. Det är en av mänsklighetens viktigaste existentiella frågor vid sidan av klimathotet.

Vi hoppas på dig!

För KFF i Stockholm/ Sara Moser och Ingegerd Municio
smsaramoser@gmail.com.    ingegerd.municio@gmail.com


2018-11-19

Stort tack för ert brev och välkomnandet av mig som nedrustnings- och ickespridningsambassadör på UD-NIS. Jag beklagar ett något sent svar.

Jag ser också fram emot att få tillfälle att bättre lära känna er och ta del av det arbete som ni i KFF, och även andra aktörer inom det svenska civilsamhället, bedriver inom ramen för nedrustnings- och ickespridningsfrågorna. Jag vet att många av er har ett långt och gediget engagemang och kunnande i dessa frågor samt bidrar till en viktig debatt.

Jag har under min första tid på NIS varit på resande fot en hel del, bland annat har jag deltagit vid höstens möte i Första utskottet i FN i New York. Det var överlag ett möte som bekräftade den spända och oförutsägbara, globala säkerhetssituation som råder i världen men också därför på vikten av att sätta nedrustning och icke-spridning av kärnvapen i centrum för våra säkerhets- och utrikespolitiska ansträngningar. Vidare måste vi i dessa tider stå upp för det multilaterala systemet och för ett konstruktivt utbyte och samarbete.

Vad gäller utredaren Lars-Erik Lundins uppdrag om utredningen om konventionen om ett kärnvapenförbud så känner ni vid det här laget säkert till att det har beslutats om ett nytt slutdatum. Han ska redovisa sina slutsatser senast 21 januari 2019. Bakgrunden till förlängningen är att direktivet innehåller en rad breda komplexa frågeställningar inom de tre huvudområdena – konsekvenser på andra nedrustnings- och icke-spridningsavtal, Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten samt olika rättsliga aspekter – och det är viktigt att alla aspekter blir väl belysta. Den regering som tar emot utredningen kommer sedan att bestämma hur den fortsatt ska behandlas.

Bästa hälsningar,
Ann-Sofie Nilsson
Ambassadör för nedsrustning och icke-spridning/Ambassador for Disarmament and Non-Proliferation

Comments are closed.