Till regeringarna i Norden

En kärnvapenfri värld

Den 22 januari 2021 blir FN:s kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) en juridiskt bindande del av folkrätten. Det blev klart sedan Honduras på självaste FN-dagen som 50:e land ratificerade avtalet. Avtalet gäller för de stater som ratificerat det. Förhoppningen är att det skapas ett tryck så att allt fler stater ratificerar konventionen. Det är inte moraliskt försvarbart att nio länder ska kunna hota världens alla andra 186 självständiga stater med vapen som kan förgöra mänskligheten.

Nordens regeringar har under många år agerat för kärnvapennedrustning genom att aktivt verka för Ickespridningsavtalet (NPT). Nu är det dags att skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Förslaget om att inrätta en nordisk kärnvapenfri zon väcktes ursprungligen av den tidigare svenske utrikesministern Östen Undén och den tidigare finske presidenten Urho Kekkonen på 1960-talet. Under 1980-talet aktualiserades frågan av politiker och inte minst fredsrörelsen. 1993 fattade Nordiska rådet ett enhälligt beslut om att rekommendera Norden som en kärnvapenfri zon, men frågan fullföljdes aldrig.

Det är hög tid att ta upp kravet igen med tanke på den militära upptrappning som pågår i vårt närområde. En kärnvapenfri zon här i Norden är ett medel för att främja avspänningen.

En Östersjöregion fritt från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud.

Vi förutsätter därför till de nordiska regeringarna att
· skriva under FN:s konvention om förbud av kärnvapen
· tillsätta en kommission som förbereder upprättandet av en nordisk kärnvapenfri zon.

Susanne Gerstenberg
Kvinnor för Fred

Per Gahrton
Birgitta Hambraeus
KG Hammar
Ingela Mårtensson
Maj Britt Theorin

Denna skrivelse gick till regeringarna i Danmark, Norge, Finland och Island.

*

code