UPPROP FÖR ÖSTERSJÖN – ETT FREDENS HAV

Fred mellan folken och skydd för naturen!

Östersjöområdet hotas av förorening och av den snabbt växande militära verksamheten. Tidigare övades främst krishantering, idag simuleras även tungt beväpnade truppsammandrabbningar med atomvapen.

Militärövningar med tiotusentals deltagare anordnas flera gånger årligen av både västländerna och Ryssland. Övningarna utgör ett hot mot världsfreden och är ett slöseri. Pengarna bör användas för att ta itu med miljöskyddsutmaningar.                 

Ett ytterligare hot utgör moderniseringen av atomvapnen vilken enligt många krigsanalytiker och fredsforskare sänker tröskeln för deras ibruktagande. Förutom atomvapnen i Storbritannien och Frankrike har USA atomvapen utplacerade i Europa. Ryssland har atomvapen på olika platser i sitt land och har sannolikt i Kaliningrad stationerat missiler som kan bära atomvapen. 

Flera atomkraftverk och andra nukleära industrianläggningar finns runt omkring Östersjön vilka utgör en stor fara i militära stressituationer såsom omfattande krigsövningar, konfliktsituationer eller krig.

Östersjön hotas även av det militära arvet från tidigare krig; bland annat tusentals ton sprängämnen och kemiska vapen som dumpades under första världskriget, och av bomber, minor och annat krigsmateriel som sänktes i havet efter andra världskriget. De uppskattas uppgå till flera hundratusen ton.

Vi – som undertecknar detta upprop

  • uppmanar alla regeringar i Östersjöområdet att använda sina finansiella resurser till att rädda Östersjön istället för att finansiera militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet!
  • har för avsikt att skapa debatt om de militära hoten i Östersjöområdet. Vi vill engagera politiker, fredsinstitut, fredsforskare, konstnärer, kända personligheter, medborgarorganisationer och socialt engagerade medborgare i hela Östersjöområdet att delta i vårt projekt att omvandla Östersjön till ett FREDENS HAV – fred mellan folken och skydd för miljön!

Kvinnor för Fred (KFF), Folkkampanjen mot kärnvapen-kärnkraft (FMKK), Framtiden i Våra Händer, Freds Kultur Nätverket (FKN), Internationella kvinnoförbundet för För fred och Frihet KKFF Uppsala, Gröna Kvinnor

Föreningen och namn i Sverige till: info@kvinnorforfred.se

OBS! Även enskilda kan underteckna uppropet!

Comments are closed.