Världens största toppmöte för kvinnors rättigheter

Detta är en text från Operation 1325s nyhetsbrev mars 2019.

Operation 1325 grundades 2003 av en rad svenska freds- och kvinnorganisationer,
varav en var KFF, och fungerar idag som en paraplyorganisation för att driva
påverkansarbete för att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor
om internationell säkerhet och konflikter. Dem arbetar också för att kvinnors
perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete;
diplomatiska relationer, utvecklingssamarbete, och militära och civila insatser.

Den 13 mars åkte vi till New York i samband med FN:s internationella möte
för kvinnors rättigheter, officiellt benämnt som the Commission on Status
of Women 63rd session. Här deltog vi i en parallell paneldiskussion,
om socialt skydd som konfliktförebyggande strategi och lokala kvinnors
perspektiv på utveckling och hållbar fred. Eventet arrangerades av Global
Network of Women Peacebuilders (GNWP) och UN Women med stöd från
delegationerna från Japan och Liberia, och handlade bland annat om vårt
bidrag till GNWP:s undersökning om hur civilsamhället kan bidra till hållbar
fred.

Panelen bestod av representanter från Sverige, Bangladesh och Mali och
behandlade vad fred, i termer av socialt skydd, betyder för de olika länderna.
Nazneen Akhatar, representant för organisationen Naripokkho, Bangladesh,
belyste fred som en fråga om avsaknad av rädsla eller fruktan.
Här betonades barnäktenskap, tvångsförsvinnande och syraattacker som
överhängande hot mot befolkningen i Bangladesh. Likaså belystes ökade
spänningar inom och mellan landets olika folkgrupper, vilket har resulterat
i generell intolerans och en begräsning av yttrandefriheten.
Rahama Nantoumé, projektledare för Think Peace i Mali, lyfte orättvisa,
fattigdom och arbetslöshet som bakomliggande orsaker för konflikten i
landet, då de tillsammans ökat klyftor i samhället och segregerat de urbana
och rurala områdena. Detta har i förlängning resulterat i att kvinnor från
landsbygden åsidosätts och exkluderas från fredsbyggandet.

Därför efterlyses en ökad integrering och inkludering av hela samhället i
beslutsfattande processer, lika tillgång till sjukvård och utbildning och säkerhet,
som avgörande faktorer för att bygga fred i Mali. Således tolkades
fred istället i termer av avsaknad av behov, lika tillgång och möjligheter.

Slutligen talade Operation 1325:s kanslichef Annika Schabbauer om vad
hållbar fred betyder för Sverige, ett land som ofta nämns som ett av världens
mest jämställda och fredliga länder. Här lyftes unga tjejers perspektiv
på ökad inkludering i fred och säkerhet fram. Bland annat berättade
Annika hur unga i Stockholms segregerade förorter upplever ett bristande
förtroende för sociala och polisiära myndigheter, där de inte känner sig hörda
eller sedda. Vidare berättade Annika att Sverige – likt många europeiska
länder- upplever ett växande demokratiskt underskott, där yttrandefrihet
och diversitet hotas. Något som på längre sikt hotar den hållbara freden.
Därför efterlyser Operation 1325 främjandet av lika tillgång till ett högt socialt
skydd, oberoende av ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller
dylikt. Vi rekommenderar även beslutsfattare och organisationer inom det
civila samhället att lyssna på olika typer fredsaktörer, för att därigenom
skapa ömsesidig förståelse mellan sociala grupper och beslutsfattare. På
så vis kan vi använda lika socialt skydd på ett sätt som upprätthåller fred
och demokrati och förhindra våldsam extremism och konflikt.

Sammanfattningsvis kan man säga att fredsagendan är ett mål och en
process i sig själv, som ständigt måste byggas och upprätthållas. Ett fredligt
samhälle, är ett samhälle som hanterar konflikter på ett icke-våldsamt
sätt. Det är ett samhälle som har politiska strukturer och ekonomiska och
sociala strukturer som gör det möjligt för hela befolkningen att ha nytta av
samhället och ha lika tillgång till ett högt socialt skydd. Denna utveckling
tar tid och är oerhört skör, och just därför är freden – även i Sverige – något
som måste försvaras varje dag.

Comments are closed.