Gertrud Åström, Svenska FN-föreningen

Bästa fredsvänner!

FN:s hela arbete utgår från FN-stadgan. Den antogs den 24 oktober 1945. Det är därför vi firar FN-dagen på det datumet. Stadgan genomsyras av och andas en beslutsamhet och klarhet om fredens grundläggande betydelse för en god utveckling och mänskliga rättigheter. Förenta Nationernas folk, som det står i stadgan, slog fast som sitt ändamål, att ”rädda kommande släktled undan krigets gissel och öva fördragsamhet och leva tillsammans i fred”.

Drygt två månader tidigare, i augusti 1945, hade atombomberna fällts över Hiroshima och Nagasaki. Så medvetenheten om förödelsen av de fruktansvärda kärnvapnen var redan från början hög och en viktig fråga för FN.

1968 skrevs det så kallade Icke-spridningsavtalet (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) under i FN. Syftet var att förhindra att fler stater skulle skaffa sig kärnvapen. Tyvärr, det vet vi, har inte det lyckats. Vi har idag fler kärnvapenstater än för femtio år sedan.

I juni i år hade Svenska FN-förbundet sin stämma och antog då enhälligt ett uttalande om konventionen mot kärnvapen som jag ska avsluta med att läsa upp. Uttalandet är ett verktyg och en vägledning för alla FN-föreningar i Sverige och finns att läsa på Svenska FN-förbundets hemsida, www.fn.se.

”Svenska FN-förbundet anser att kärnvapen är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Sommaren 2017 röstade 122 stater, däribland Sverige, för FN:s konvention om kärnvapenförbud. För att konventionen ska börja gälla behövs minst 50 staters ratificering.

Sverige är och ska förbli ett land som står upp för nedrustning och mänsklig säkerhet.

Svenska FN-förbundet anser att det är av avgörande vikt att Sverige tar en ledande roll och ratificerar konventionen om kärnvapenförbud. Vi uppmanar Sveriges riksdag att ta denna ödesfråga på allvar.”

Tack.

Comments are closed.