KFF tycker till om värdlandsstöd

Försvarsdepartementets PM om värdlandsavtalet gick inte ut till fredsrörelsen men Kvinnor för fred skickade ändå in ett remissvar när tiden gick ut förra veckan. Här kan du läsa vårt yttrande:

Till
Försvarsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Yttrande över promemorian
Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd
(Ds 2015:39)

Försvarsdepartementet har skickat ut en PM om ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd” till 47 remissinstanser men inte till några organisationer inom fredsrörelsen. Kvinnor för Fred vill här lämna våra synpunkter på skrivelsen. Vi anser att säkerhetsfrågor är en angelägenhet för alla medborgare, eftersom säkerhetspolitik är till för att skydda landet och dess befolkning. Det ställer krav på öppenhet, vilket inte har förekommit i detta fall.

Nedan framför vi våra synpunkter utefter olika kapitlen i skrivelsen.

Ärendet

Här konstateras att ”Sverige är ett aktivt partnerland och vårt samarbete med Nato inom PFF har gradvis utvecklats och fördjupats.”

Det framgår att Sverige redan 2010 beslutat om att utveckla värdlandsstöd, vilket svenska folket inte informerats om. Först efter beslut i regeringen den 26 juni 2014 blev det officiellt och drygt två månader senare var avtalet undertecknat av överbefälhavaren.

KFF anser att Sverige inte ska fördjupa samarbetet med en militärallians, särskilt inte om vi ska göra gällande att vi är alliansfria. Vi bör lämna Partnerskap för Fred med tanke på hur detta samarbete har utvecklats och fört Sverige allt längre in i Nato.

KFF anser att hanteringen av värdlandsavtalet är odemokratisk då allmänheten inte informerats.

Bakgrund

Utifrån påståendena att ”Sverige bygger säkerhet och stabilitet tillsammans med andra länder och organisationer. Den bakomliggande analysen är att hot mot freden och vår säkerhet bäst avvärjs i gemenskap och samverkan med andra.” dras slutsatsen att Sverige ska samarbeta med Nato. ”Nato är den enda organisationen som har en utvecklad förmåga för ledning och genomförande av krävande militära insatser.”

Som exempel på Sveriges samarbete med Nato anges insatserna i Afghanistan och Libyen. Det är knappast fred som har skapats där. Natos expansion österut liksom Rysslands annektering av Krim har bidragit till ett avsevärt sämre säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde.

Vidare framhålls Nato som den organisation i väst som definierar standarden för militär praktisk samverkan, s.k. interoperabilitet. Detta begrepp återkommer flera gånger som grunden för svensk samverkansförmåga i all internationell krishantering och bevisar hur Sverige byggt in sig i Natos system.

Förslaget innebär att Nato ska kunna ha tillfälligt högkvarter under kris eller konflikt/krig på svenskt territorium. Det är inte heller helt uteslutet att Nato skulle kunna ha ett permanent högkvarter, vilket framgår av följande mening ”det får anses som närmast uteslutet att sådana permanenta högkvarter skulle upprättas här.”

KFF anser att militära allianser, upprustning och hot om väpnade konflikter står för en gammaldags maktpolitik. Nya säkerhetsutmaningar kräver ett så brett och multilateralt samarbete som möjligt. Sverige bör bidra till att proaktivt minska spänningarna i framför allt vårt närområde genom dialog och diplomatiska insatser, som även innefattar Ryssland.

KFF anser att regering och riksdag klart ska ta avstånd från att Natohögkvarter såväl tillfälligt som permanent etableras på svenskt territorium.

Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd

I remissen behandlas tre avtal: PFF SOFA, tilläggsprotokoll och värdlandsavtal. Vi reagerar på denna mening: ”Det framgår bl.a. att PFF SOFA och det kompletterande tilläggsprotokollet, om de är i kraft mellan parterna, ska tillämpas på all Natoledd militär verksamhet samt att värdlandsstödsavtalet är avsett att vara i överensstämmelse med Natos ”doktrin” och fungera som ett övergripande avtal för värdlandsstöd.”

Det står inte vad denna doktrin avser, men Nato har en kärnvapenstrategi som innebär att Europas säkerhet ska garanteras av en mix av konventionella vapen och kärnvapen.

KFF anser att Sverige måste ta klart avstånd från Natos kärnvapenstrategi.

KFF anser att kärnvapen aldrig kan tillåtas på svensk mark vare sig i fredstid eller krig.

Godkännande av avtalen

KFF anser att Sverige ska annullera avtalet om värdlandsstöd samt omförhandla PFF SOFA och tilläggsprotokollet.

Konsekvenser

Enligt promemorians förslag kommer Sveriges förmåga att ge och ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller krig i Sverige eller i närområdet att underlättas och öka. Det är den enda konsekvens som förs fram av detta ödesdigra avtal.

Det vore på sin plats att se konsekvenserna av att Nato i kris eller konflikt/krig ska kunna placera trupp och vapen på svensk mark. Det skulle innebära att Sverige dras in i en väpnad konflikt och minska Sveriges säkerhet.

 

Sverige var alliansfritt för att kunna vara neutralt i händelse av krig. Det har lett till att vi stått utanför krig i 200 år.

KFF anser att Sverige bör vara militärt alliansfritt för att undvika att dras in i krig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser Kvinnor för Fred att regeringen:

  • inte fördjupar samarbetet med militäralliansen Nato
  • ökar dialog och diplomati med alla stater i vårt närområde för att minska spänningarna
  • inte tillåter att Natohögkvarter, såväl tillfälligt som permanent, etableras på svenskt territorium varken i fredstid eller krig
  • tar klart avstånd från Natos kärnvapenstrategi
  • inför förbud mot att kärnvapen kan placeras på svenskt territorium såväl i fredstid som i krig
  • annullerar värdlandsavtalet.

 

För övrigt anser vi att hela remissen saknar ett feministiskt perspektiv. År 1899 skrev Ellen Key:

”Fredsvänner förkastar försvarsivrarnas dogm att man bäst skyddar freden genom att så kraftigt som möjligt bereda sig för kriget.”

Vi ställer oss helt bakom detta påstående, som är mer aktuellt än någonsin.

 

Göteborg den 29 september 2015

Ingela Mårtensson
Kvinnor för Fred

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor för Fred, Hammarby allé 93, 120 63 Stockholm

Tel: 08-667 97 27, 076-117 97 27 e-post: kff@telia.com

 


*

code