Skip to main content

Klimat, Fred och Säkerhet

Den rika världens överkonsumtion av jordens resurser av kol, olja och gas har bidragit till klimatförändringar som hotar människors överlevnad. Utsläppen av CO₂ och andra växthusgaser hotar nu att orsaka en höjning av jordens medeltemperatur med upp till 2⁰ C jämfört med förindustriell tid. För att bromsa uppvärmningen ställs krav på olika sektorer i samhället och enskilda individer att minska CO₂-utsläppen. Men i många fall är den militära verksamhetan undantagen. I Kyotoprotokollet, 1997, uteslöts militär verksamhet från krav på minskade utsläpp. I Parisavtalet, 2015, har undantaget tagits bort, men det är fortfarande inget krav på att militären ska redovisa sina utsläpp.

Foto: Anne Rosberg

Foto: Anne Rosberg

Klimat, Fred och Säkerhet

Den militära verksamhetens påverkan på klimatet har hittills inte diskuterats mycket och det är svårt att finna kunskap om militärens inverkan på klimat och miljö. De senaste åren har några undersökningar gjorts. IKFF:s Göteborgskrets tillsammans med Kvinnor för Fred (KFF) och Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV) genomförde en studie 2019, som resulterade i skriften ”Militarismen och klimatet”. (länk till folder). Norska IKFF har tagit fram undersökningen ”Militᴂr miljø- og klimapåvirkning” och Svenska Freds ”Frikortet”.
Våren 2022 genomförde KFF ett projekt med stöd av Forum Civ, där vi samlade material om frågan och arrangerade ett seminarium den 19 mars 2022. (länk till referat och klimattexter)