Skip to main content
Aktuellt

DCA avtalet – utdrag

By 23 december 2023januari 13th, 2024No Comments
Ingela Mårtensson går igenom DCA-avtalet, ett militärt samarbete Sverige förhandlat med USA.

Inledningsvis konstaterar regeringen att amerikanska styrkors närvaro bidrar till att stärka Sveriges och regionens säkerhet och stabilitet. I avtalet ingår 30 artiklar. Det avslutas med en bilaga där 17 överenskomna anläggningar och övningsområden redovisas. Här följer utdrag från avtalet som undertecknades den 5 december av USA:s och Sveriges försvarsministrar. 

Artikel 1 – Tillämpning och syfte

1. I enlighet med folkrätten och med Sveriges samtycke fastställs i detta avtal ramarna för fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete mellan Sverige och Förenta staterna; avtalet kompletterar de villkor som fastställs i Nato SOFA och som reglerar amerikanska styrkors och anhörigas närvaro på svenskt territorium samt, i särskilda situationer som anges i det här avtalet, amerikanska leverantörers närvaro och verksamhet på svenskt territorium.

2. All verksamhet som omfattas av detta avtal ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet, lagstiftning och internationella rättsliga förpliktelser, inklusive vad gäller lagring av vissa typer av vapen på svenskt territorium.

Artikel 2 – Definitioner 

1. Amerikanska styrkor: enhet som omfattar den styrka och den civila komponent samt all egendom, officiell amerikansk information, utrustning och materiel (inklusive fordon, fartyg och luftfartyg som används av Förenta staterna eller för dess räkning) som Förenta staternas försvarsmakt har på svenskt territorium.

Artikel 3 – Tillgång till och användning av överenskomna anläggningar och områden 

1. Amerikanska styrkor, amerikanska leverantörer, svenska leverantörer, anhöriga och andra som parterna kommit överens om ska få obehindrad tillgång till och användning av överenskomna anläggningar och områden för besök; utbildning; övningar; manövrar; transitering; stöd och därtill kopplad verksamhet; ..

2. .. ger Sverige de amerikanska styrkorna tillstånd att av säkerhetsskäl kontrollera tillträdet till sådana delar av de överenskomna anläggningarna och områdena som endast får användas av amerikanska styrkor..

3. .. vidta rimliga åtgärder för att underlätta för amerikanska styrkor, amerikanska leverantörer och svenska leverantörer att till stöd för amerikanska styrkor tillfälligt få tillgång till och använda privat mark och privata anläggningar (inklusive vägar, hamnar och flygplatser) samt allmän mark och allmänna anläggningar (inklusive vägar, hamnar och flygplatser..

5. Sverige ska, utan hyresavgifter eller liknande kostnader för de amerikanska styrkorna, utrusta alla överenskomna anläggningar och områden..

Artikel 4 – Förhandslagring av försvarsutrustning, försvarsförnödenheter och försvarsmateriel 

1. Amerikanska styrkor får transportera, förhandslagra och förvara försvarsutrustning, försvarsförnödenheter och försvarsmateriel (förhandslagrad materiel) på överenskomna anläggningar och områden samt på andra platser som parterna kommit överens om..

2. Amerikanska styrkors förhandslagrade materiel och de anläggningar eller delar av dessa som utsetts för förvaring av sådan förhandslagrad materiel får endast användas av amerikanska styrkor..

3. .. Luftfartyg, fordon och fartyg som används av amerikanska styrkor eller för deras räkning ska ha tillgång till svenska flygplatser och hamnar samt andra platser enligt överenskommelse för leverans till, förvaring och underhåll på samt förflyttning från svenskt territorium av amerikanska styrkors förhandslagrade materiel.

Artikel 5 – Äganderätt 

Artikel 6 – Säkerhet 

Artikel 7 – Inresa och utresa 

2. I enlighet med Nato SOFA ska Sverige inte kräva pass eller visering för inresa till eller utresa från Sverige för medlemmar av styrkan som innehar det personliga identitetskort som krävs och en giltig förflyttningsorder.. (gäller även civila komponenten och anhöriga)

Artikel 8 – Logistikstöd 

Artikel 9 – Motorfordon 

Artikel 10 – Körkort och licenser 

Artikel 11 – Förflyttning av luftfartyg, fartyg och fordon 

1. Luftfartyg, fartyg och fordon som används av amerikanska styrkor eller enbart för deras räkning får med respekt för relevanta säkerhets- och trafikbestämmelser för luftfart, sjöfart och landburen trafik, inklusive tillämpliga förfaranden, resa in i, resa ut från och röra sig fritt på svenskt territorium. Sådana luftfartyg, fartyg och fordon får inte bordas eller kontrolleras utan Förenta staternas samtycke.

..

Artikel 12 – Straffrättslig jurisdiktion 

1. .. På Förenta staternas begäran och som ett led i sitt åtagande om ömsesidigt försvar avstår Sverige härmed i kraft av sin suveränitet sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna i enlighet med artikel VII.3 c i Nato SOFA.

..

6. Eftersom Sverige har rätt att vidta lämpliga utredningsåtgärder vid alla misstänkta brott ska parternas behöriga myndigheter samarbeta i genomförandet av alla nödvändiga utredningar av sådana brott, i enlighet med artikel VII.6 a i Nato SOFA.

Artikel 13 – Frihetsberövande och rätt till kontakt 

..

4. Ett frihetsberövande straff som svensk domstol dömer en medlem av de amerikanska styrkorna eller en anhörig till ska, såvida parterna inte kommit överens om annat, avtjänas i en eller flera svenska kriminalvårdsanstalter som parterna utsett för sådana ändamål. ..

Artikel 14 – Disciplin 

..

4. Medlemmar av de amerikanska styrkorna, inbegripet den civila komponenten, ska inte bli föremål för tredskodom eller åtgärder som skadar deras intressen om deras tjänsteutövning eller behörigt godkänd frånvaro tillfälligt hindrar dem från att närvara under icke straffrättsliga förfaranden.

Artikel 16 – Skattebefrielser relaterade till officiellt bruk 

1. När det gäller mervärdesskatt, omsättningsskatt, användarskatter, punktskatter och liknande eller efterföljande skatter gäller skattebefrielse för sådana förvärv av varor, materiel, förnödenheter, tjänster, utrustning och annan egendom..

Artikel 17 – Skattebefrielser för enskilda 

Artikel 18 – Import och export för officiellt bruk 

1. Med hänvisning till artikel XI i Nato SOFA ska varor, materiel, förnödenheter, utrustning och annan egendom som importeras a) av amerikanska styrkor eller b) för slutlig användning av amerikanska styrkor eller för deras räkning få importeras till Sverige. Import för slutlig användning av amerikanska styrkor eller för deras räkning inkluderar import till stöd för sådana militära serviceverksamheter som avses i artiklarna 21 och 22 i detta avtal och import för bruk inom ramen för genomförandet av ett avtal med amerikanska styrkor eller för deras räkning eller för användning i produkter eller anläggningar som används av amerikanska styrkor. Import enligt denna artikel ska vara befriad från tullar, import- och registreringsavgifter och andra liknande pålagor, exempelvis användarskatter, punktskatter och mervärdesskatt.

2. Export från Sverige av sådana varor, sådan materiel, sådana förnödenheter, sådan utrustning och sådan annan egendom som avses i punkt 1 i denna artikel ska vara befriad från tull enligt svensk lagstiftning.

Artikel 19 – Import och export för privat bruk 

Artikel 20 – Tullförfaranden

Artikel 21 – Militära serviceverksamheter  

1. Amerikanska styrkor får inrätta marketenterier, intendenturer, andra försäljningsställen, mässar, centrum för sociala aktiviteter och utbildning samt rekreationsområden på gemensamt fastställda platser på svenskt territorium för medlemmar av de amerikanska styrkorna, anhöriga och annan bemyndigad personal som parterna kommit överens om. Amerikanska styrkor får driva och förvalta ovannämnda militära serviceverksamheter själva eller genom avtal. Sverige ska inte kräva licens eller tillstånd för eller kontroll eller annan tillsyn av sådana militära serviceverksamheter..

Artikel 22 – Militära postkontor 

Artikel 23 – Valuta och växling 

Artikel 24 – Arbetskraft 

Artikel 25 – Upphandling 

Artikel 26 – Amerikanska leverantörer 

Artikel 27 – Miljö, folkhälsa och säkerhet 

Artikel 28 – Allmännyttiga tjänster och kommunikationstjänster 

Artikel 29 – Genomförande och tvister 

Artikel 30 – Ikraftträdande, ändringar och giltighetstid 

3. Detta avtal har en inledande giltighetstid på tio (10) år. Efter den inledande giltighetstiden fortsätter avtalet att gälla men kan sägas upp av endera parten med ett (1) års varsel genom ett skriftligt meddelande till den andra parten genom diplomatiska kanaler..

Bilaga

Överenskomna anläggningar och områden:

• Berga: regementsområde och övningsområde (örlogsbas Amf 1)
• Boden: regementsområde och övningsområde (garnison, Norrbottens regemente I 19)
• Halmstad: regementsområde och flottiljområde (luftvärnsregemente LV 6)
• Härnösand: övningsområde och hamn (kustartelleri)
• Kiruna: militärläger och övningsområde (Lapplands jägarbataljon)
• Kristinehamn: regementsområde och övningsområde (Bergslagens artilleriregemente A9)
• Kvarn: militärläger och övningsområde (markstridsskola)
• Luleå: flottiljområde (Norrbottens flygflottilj F 21)
• Ravlunda: militärläger och övningsområde (skjutfält)
• Revingehed: regementsområde (Södra skånska regementet P 7, pansarövningsfältet)
• Ronneby: flottiljområde (flygflottilj F 17)
• Såtenäs: flottiljområde (Skaraborgs flygflottilj F 7)
• Uppsala: flottiljområde (Upplands flygflottilj F 16)
• Vidsel: flygplats och test-och evalueringsområde (militär flygplats, Test och Evaluering Vidsel)
• Visby: regementsområde och övningsområde (Gotlands regemente P 18)
• Älvdalen: militärläger och övningsområde (Älvdalens övnings- och skjutfält)
• Östersund: militärläger och övningsområden (Västernorrlands regemente I 21)

Ingela Mårtensson

Leave a Reply